Tämä on henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. 

1. Rekisterinpitäjä

vastaavamestari.com

2. Yhteys

moi.tyonjohtaja@gmail.com

Jos organisaatiossasi on tietosuojavastaava, hänen tietonsa tulevat tähän. Muutoin kuka tahansa yhteyshenkilö.

3. Rekisterin nimi

Yrityksen asiakasrekisteri, markkinointirekisteri, sidosryhmärekisteri, verkkopalvelun käyttäjärekisteri, jäsenrekisteri, työntekijärekisteri tms.

4. Tietojen käsittelyn tarkoitus

Pääasiallinen tietojen käsittelyn tarkoitus on verkkosivumme (Vastaava Mestari) kehittäminen. 

5.Tietosisältö

Voimme käsitellä mm. seuraavia tietoja: 

  • Nimi
  • Syntymäaika
  • Sähköpostiosoite
  • Salasana
  • IP-osoite
  • Sijaintitiedot
  • Kotisivun käyttö
  • Sukupuoli
  • Ikä

6.Tietolähteet

Pääasiallisesti kaikki tiedot kerätään tällä verkkosivulla asioivilta käyttäjiltä. Käytämme erilaisia kolmansien osapuolien palveluita mitä käytämme pääasiallisesti verkkosivumme kehittämiseen. 

Saatamme myös kerätä tietoja tällä sivustolla mahdollisesti olevilla lomakkeilla.

7. Tietojen siirto 

Työskentelemme kolmansien osapuolien kanssa ketkä myös omistavat tiedot. Osa kolmansista osapuolista sijaitsee EU:n ulkopuolella minkä takia tietoja siirtyy myös EU:n ulkopuolelle. 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Laadittu 10.05.2020. Viimeisin muutos 10.05.2020.